affarsjurist,juristbyrå
affarsjurist,juristbyrå

Välkommen till

AFFÄRSJURISTERNA STOCKHOLM

Juristbyrån Affärsjuristerna

Affärsjurist i Stockholm för kvalificerad juridisk rådgivning

En juristbyrå med hjärtat inom affärsjuridiken Vi bistår allt från privatpersoner till företag och organisationer med skräddarsydda juridiska lösningar

processrätt

TVIST

offentliga-upphandlingar

UPPHANDLINGSRÄTT

avtalsrätt

AVTALSRÄTT

Våra områden


Våra jurister är drivna, målmedvetna och engagerade i alla ärenden vi tar oss an. Vi har djup kompetens och detaljkunskap inom våra kärnområden och arbetar inte med allmän juridik utan har nischat oss inom våra gebit för att kunna vara ledande inom våra rättsområden.


Våra kontor finns i
 • Kungens Kurva
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Charlottenberg

Vi har kontor på flera ställen i Sverige för att kunna vara nära våra klienter. Kontakta ett av våra kontor för mer information.

Välkommen att kontakta oss för juridiskrådgivning!

AVTALSRÄTT

Avtal är en central del av affärsjuridiken.
Det kan vara ett samarbete, en anställning, en fusion mellan företag eller kanske en förlikning mellan två företag som inte kommit överens.
Samtliga förfaranden börjar och avslutas som regel i ett skriftligt avtal som s.a.s. fastställer parternas vilja.
Ett välgenomtänkt och planerat avtal i skriftlig form minskar dessutom risken för missförstånd med en annars kanske god affärspartner. Undvik oönskade och oförutsedda situationer genom att formalisera din vilja.


Vi bistår dig i att
 • Upprätta avtal
 • Tolka avtal
 • Granska avtal

Andra former av avtal är samarbetsavtalet som finns i många olika former både för privatpersoner, företag och myndigheter.
Franchiseavtal och franchisefrågor är en stor del av vår verksamhet där vi bistår med kompletta expansionsstrategier och riskbedömningar med mera.
Avtalsrätten följer samma lagverk idag som för 100 år sedan. Den 36 § är den senast tillkommande lagen i avtalslagen och tillkom år 1976.
En för övrigt viktig bestämmelser på grund av dess i första hand skydd för konsumenter. Genom oskälighetklausulen kan alltså ett avtal - även i ett näringsidkarförhållanden - anses ogiltigt helt eller delvis på grund av någon omständighet på endera sidan.

Oavsett hur man ser på det så är ett skriftligt avtal alltid att rekommendera när du själv ingår avtal eller ingår avtal med en samarbetspartner eller fler, då är avtalet den enda detaljerade rättskälla som finns att tillgå. VI upprättar, granskar och tolkar avtal och kontrakt.
Tillståndsprövningar (LSS mfl.), ansökan, patent m.m. Vi bistår även i att upprätta och formulera villkoren i olika ansökningar och tillståndsprövningar hos olika myndigheter som IVO, Socialstyrelsen, Patentverket med flera.

Välkommen att kontakta oss för juridiskrådgivning!

ARBETSRÄTT

Arbetsrätten är en viktig del av samhällets handel och vandel.
I Sverige har vi ett starkt anställningsskydd vars egenvärde kan ses i två olika perspektiv.
Samtidigt som man som arbetstagare sitter ”säkert” så minskar rörligheten på arbetsmarknaden.
En uppsägning eller ett avsked från arbetsgivarens sida måste följa lagen om anställningsskydd (LAS) och reglerna kan kännas både krångliga och omfattande för en arbetsgivare som har företagets ledningsrätt och ekonomiska välmående som yttersta mål.


Vet du vad som gäller?
 • Vad krävs för att säga upp en anställd?
 • Kan man använda arbetsbrist?
 • Hur ska ett avsked gå till?

Att säga upp arbetstagare kräver att lagen är uppfylld.
I första hand ska de materiella lagreglerna för en uppsägning eller ett avsked vara uppfyllda och i andra hand måste arbetsgivaren följa den formkrav som följer av LAS.
I många fall aktualiseras ett skadestånd för arbetsgivarens och arbetsgivare drar sig ofta från att säga upp trots att grund för detta faktiskt föreligger. Välkommen att kontakta oss för juridiskrådgivning!

OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR

Offentliga upphandlingar omsätter mellan 800 och 900 miljarder kronor varje år i Sverige. Medel som går till privata aktörer med kapacitet att ta hand om samhällets handel och vandel.
En offentlig upphandling är inte alltid helt enkelt att formulera korrekt och av erfarenhet kan som passus nämnas att 50 % av leverantörerna i en upphandling föll på formella fel. Man svarar helt enkelt inte rätt på beställarens frågor.


Vi bistår med att
 • Lägga anbud
 • Analysera tilldelningsbeslut
 • Formulera förfrågningsunderlag
 • Bevaka upphandling och avtalslut

Vi lägger anbud åt våra huvudmän och bevakar upphandlingar och ramavtalsslut samt tilldelningsbeslut för att kunna ge våra huvudmän fördelen framför sina konkurrenter. Vi analyserar tidigare tilldelningsbeslut och ersättningsnivåer på vinnande anbud för att få ett konkurrenskraftigt läge när ofta är stenhård konkurrens om ska-kraven.

Ska-krav och bör-krav - de senare ska optimeras för upphandlingen

Vid många offentliga upphandlingar så har flertalet leverantörer/anbudsgivare bra koll på ska-kraven i upphandlingen och i de allra flesta fall får flera anbudsgivare dessa klara. I mindre mån men mer än tidigare kan man kan bör-kraven vinna upphandlingen med sociala och miljömässiga incitament. I vissa kan kan man även på tekniska skäl få "förtur" till upphandling men måste då ha en unik produkt som har ett behov och saknar konkurrens

Välkommen att kontakta oss för juridiskrådgivning!

Försäkringsrätt

Försäkringsrätten tillhör den speciella avtalsrätten och har på samma sätt från de allmänna avtalsrätten skilda effekter än vid ett vanliga avtalsförhållande.

 • Ersättning vid skada
 • Nekad ersättning
 • Trovärdighetsfrågor

Många gånger när försäkringstagaren måste kontakta en specialist handlar det om att han inte lyckats uppfylla sin bevisbörda för det s.k. försäkringsfallet. Beviskravet vid vanlig försäkring är detsamma som vid allmänna civilmål. Vid företagsförsäkringen gäller dock något hårdare regler och beviskravet är satt högre. Anledningen är att företag och verksamheten anses kunna ta tillvara sina egna intressen på ett bättre sätt än vad en privatperson har.
Inte helt ovanliga frågor som hamnar hos oss är trovärdighetsfrågor där försäkringsbolaget av en eller flera anledningar inte tror på försäkringstagarens redogörelse om händelserna kring försäkringsfallet och händelsen som ledde fram till skadan.

Trovärdighetsfrågor har en ytterligare dimension för de som hamnar i den diskussionen med sitt försäkringsbolag då trovärdighetsfrågor utesluter de flesta nämnder, ARN och andra instanser som prövar saken på handlingarna, dessa frågor om trovärdigheten i försäkringstagarens redogörelse måste av given anledning prövas genom vittnesförhör och inte på handlingarna.

Välkommen att kontakta oss för juridiskrådgivning!

Våra jurister

Alla våra jurister är nischade inom sina rättsområden. Läs mer om våra jurister nedan.

lorem ipsum dolor sit
Jesper K. Andersson
Jurist

Försäkrings- och Arbetsrätt, avtal och offentliga upphandlingar.

lorem ipsum dolor sit
Britta Karlsson
Jurist

Notarius Publicus. Familj- och socialrätt, Fastighetsrätt

lorem ipsum dolor sit
Hamid. I . Asli
Jurist

Asyl- och Migrationsrätt

lorem ipsum dolor sit
Emanuel Akcan
Jurist

Migrationsrätt och Familjerätt

lorem ipsum dolor sit
Filip Pålsson
Paralegal

Socialrätt

lorem ipsum dolor sit
Henrik D.A. Broberg
Jurist

Trafik- och Körkortsfrågor. Bygg och entreprenad.

Team Member Girl Britta Karlsson Juris

Jurist på EC juristbyrå

Vi finns i Charlottenberg, välkommen att kontakta mig se nedan inom vilka områden jag kan bistå dig i.

Verksamhetsområden

Notarius Publicus
Privat- och familjejuridik
Särskild medlare
Fastighet,- Bostad och Lokaljuridik

jurist Henrik D.A. Broberg Jurist

Jurist på EC juristbyrå

Vi finns i Charlottenberg, välkommen att kontakta mig se nedan inom vilka områden jag kan bistå dig i.

Verksamhetsområden

Bostads-/lokaljuridik
Trafikjuridik
Entreprenadjuridik

Team Member Girl Jesper Andersson Jurist

Jurist på Försäkringsjuristerna

Vi finns i Stockholm, välkommen att kontakta mig se nedan inom vilka områden jag kan bistå dig i.

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Avtalsrätt
Arbetsrätt
Försäkringar
Offentliga upphandlingar

Team Member Girl Hamid Asli Jurist

Jurist på H.I. Juristbyrå

Vi finns i Stockholm, välkommen att kontakta mig se nedan inom vilka områden jag kan bistå dig i.

Verksamhetsområden

Migrationsrätt
Familjerätt
Socialrätt

Team Member Girl Emanuel Akcan Jurist

Jurist på H.I. Juristbyrå

Vi finns i Stockholm, välkommen att kontakta mig se nedan inom vilka områden jag kan bistå dig i.

Verksamhetsområden

Asyl- migrationsrätt
Familjerätt
Offentlig rätt

Team Member Girl Filip Pålsson Paralegal

Jurist på H.I. Juristbyrå

Vi finns i Stockholm, välkommen att kontakta mig se nedan inom vilka områden jag kan bistå dig i.

Verksamhetsområden

Socialrätt

KONTAKTA OSS

Kontakta oss via e-post. Lämna en kort beskrivning av ditt ärende så återkommer vi till dig.